Behandling av personuppgifter

Advokatbyrå Kurre Ab är en advokatbyrå verksam i Finland.

Personuppgifter behandlas i anslutning till verksamheten, bland annat för att hantera ärenden, utveckla verksamheten och för rekrytering. Vi värnar om skyddet av dina personuppgifter.

Den här sekretesspolicyn beskriver hur och i vilka situationer personuppgifter behandlas samt dina rättigheter som registrerad.

Nedan anges för vilka ändamål personuppgifter behandlas. Vilka som är tillämpliga just på dig varierar beroende på vilken roll du har. Du kan till exempel inta rollen som klient, vår klients motpart eller besökare på vår hemsida. Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror sålunda på ditt ärende och vår relation till dig.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig:

Advokatbyrå Kurre Ab
Ystadsgatan 10 A 2
10600 Ekenäs
info@advokatkurre.fi

Kontaktperson i frågor om dataskydd:

Advokat Kurt Sjöblom
kurt.sjoblom@advokatkurre.fi
+358 (0)50 511 4135

Ändamål och rättsliga grunder

Advokatbyrå Kurre Ab behandlar personuppgifter för i huvudsak följande ändamål och på följande grunder:

I. Skötsel av ärenden

 • Hantering av ärenden. Vi behöver personuppgifter för att kunna hålla kontakt med dig, med en eventuell motpart och dess ombud samt för att kunna bedöma och hantera ärendet på det sätt som vi anser är det bästa för dig.
 • Hantering av fakturering, betalningar och indrivning. Vi behandlar personuppgifter för att kunna fakturera och hålla koll på din betalning. Vid utebliven betalning driver vi in vår fordran själva eller vänder oss till tredje part.
 • Hantering av klientmedel. Om du lämnar klientmedel i vårt förvar får medlen inte sammanblandas med våra egna tillgångar. Vi förvarar dina klientmedel på separata bankkonton.
 • Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Advokatbyrå Kurre Ab är skyldig att samla in uppgifter för att främja avslöjande och utredning av dylik verksamhet.
 • Utredning av jäv samt registrering och underhåll av ett klientförhållande och ett ärende. Advokatbyrå Kurre Ab:s verksamhet är i stor utsträckning reglerad. Till våra skyldigheter hör att registrera kunder och ärenden samt att utreda om jäv föreligger.

Grunden för behandlingen är lagstiftningen om advokater och Advokatförbundets riktlinjer, lagstiftning om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, avtalsförhållandet samt berättigat intresse.

II. Övrigt

 • Utveckling av Advokatbyrå Kurre Ab:s produkter, tjänster, verksamhet och hemsida samt marknadsföring. Vi strävar efter att utveckla våra produkter så att de är relevanta och tidsenliga. Personuppgifter som du lämnar bland annat genom att besöka vår hemsida eller som klient hjälper oss att nå dessa mål.
 • Hantering av leverantörsförhållande.
 • Hantering av arbetsansökningar, utvärdering av arbetssökanden, eventuella intervjuer och urval.

Grunden för behandlingen är samtycke, avtalsförhållande och berättigat intresse.

För de behandlingar som baserar sig på berättigade intressen har Advokatbyrå Kurre Ab gjort en intresseavvägning mellan dina intressen, dina grundläggande rättigheter och våra intressen. I många fall sammanfaller våra och dina intressen med varandra, men det oaktat har vi utifrån intresseavvägningarna begränsat personuppgifterna, lagringstiden och övrig behandling till vad som är nödvändigt för ändamålet.

De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

Vilka kategorier av personuppgifter som behandlas varierar beroende på vilken typ av registrerad det är frågan om. De olika kategorierna av personuppgifter är följande:

 • Tekniska användaruppgifter
 • Ärendeuppgifter
 • Grundläggande (kontakt)uppgifter, inkl. födelsetid och personbeteckning
 • Klientuppgifter
 • Betalningsuppgifter
 • Uppgifter om eventuella klientmedel
 • Marknadsföringstillstånd och -förbud
 • Samtycken
 • Uppgifter för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, vilka finns uppräknade i lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • Uppgifter i samband med arbetsansökningar och anställningsförhållanden.

De personuppgifter som Advokatbyrå Kurre Ab behandlar har begränsats till vad som är nödvändigt för det enskilda ändamålet.

För att utföra uppgifter enligt tillämplig lagstiftning och avtalsvillkor behöver Advokatbyrå Kurre Ab vissa personuppgifter. Du måste inte ge oss dessa uppgifter, men då kan vi inte garantera att vi kan leverera våra produkter och tjänster på bästa sätt eller överhuvudtaget.

Vi kan inte ta emot ett ärende om du inte ger oss de personuppgifter vi behöver för att utreda jäv, utreda risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism eller andra nödvändiga uppgifter som vi behöver för att hantera ditt ärende.

Källor som Advokatbyrå Kurre Ab använder sig av

Advokatbyrå Kurre Ab samlar först och främst in personuppgifter från dig själv och från de handlingar du överlämnar åt oss när du tar kontakt och behöver hjälp av oss och då vi utför utredningen för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

I många fall kan vi bespara dig besväret att tillhandahålla alla personuppgifter själv genom att vi hämtar in dem från tredje parter (till exempel bank, myndighet, offentligt register).

I samband med anställning kan Advokatbyrå Kurre Ab hämta in bedömningar av dig från de referenser som du har uppgett i arbetsansökan.

Kategorier av mottagare

Advokatbyrå Kurre Ab handlägger personuppgifter huvudsakligen inom den egna organisationen och för egna ändamål.

Ärendehanteringen kräver dock ofta att vi låter tredje parter ta del av personuppgifter. Ett ärende involverar motparter, motpartsombud, sakkunniga, myndigheter, banker och försäkringsbolag. Alla dessa låter vi ta del av personuppgifter till den del det är nödvändigt.

Enligt lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism är Advokatbyrå Kurre Ab skyldig att låta polisens central för utredning av penningtvätt ta del av uppgifter i vissa situationer.

Lagringstid

Advokatbyrå Kurre Ab lagrar personuppgifter så länge som de är nödvändiga för det ändamål de har samlats in för. Detta varierar beroende på vilken kategori av personuppgifter det är fråga om och vilket ändamål de samlats in för.

 • Tekniska uppgifter: Personuppgifter vi får tillgång till då du skickar oss ett meddelande via kontaktformuläret lagras på hemsidan 90 dagar.
 • Klientförhållandet och ärendet: Advokatbyrå Kurre Ab lagrar personuppgifterna som erhållits i samband med skötseln av ärendet i enlighet med advokat-förbundets eller andra tillämpliga direktiv och rekommendationer. Jävsuppgifter kan vi dock lagra ännu längre än detta för att vi ska kunna utreda jäv enligt gällande lagstiftning. Personuppgifter för betalning, fakturering och indrivning lagras fram tills att fordran är betald och därefter så länge de är nödvändiga för att utreda eventuella krav och anspråk samt med beaktande av lagringstiderna i bokföringslagstiftningen.
 • Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism: Personuppgifter för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism lagras i fem år efter att kundförhållandet har avslutats i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Övriga lagringstider: Därtill följer Advokatbyrå Kurre Ab annan tillämplig lagstiftning som anger en viss lagringstid, bland annat bokföringslagstiftningen. Lagringstiden för rekryteringsuppgifter är beroende på om det är en ansökningsprocess med en fastslagen tidtabell eller om det är frågan om en öppen ansökan.

Efter att ansökningsprocessen är avslutad lagrar vi personuppgifterna i minst ett år för att kunna återkoppla till den registrerade vid nya rekryteringsbehov.

Överföring av personuppgifter utanför EES

Advokatbyrå Kurre Ab behandlar dina personuppgifter endast inom EU och EES.

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av och radering av de personuppgifter som Advokatbyrå Kurre Ab behandlar om dig. Du har också rätt att begära begränsning av samt rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Därtill har du rätt att begära din rätt till dataportabilitet.

Omfattningen av dessa rättigheter bestäms enligt den allmänna dataskyddsförordningen och övrig tillämplig lagstiftning.

En begäran eller invändning framställs skriftligt till Advokatbyrå Kurre Ab:s kontaktperson, som anges ovan.

Advokatbyrå Kurre Ab lyder enligt lagstiftning om advokater, inklusive advokatförbundets riktlinjer, under sekretess- och tystnadsplikt till förmån för klienten samt under sekretessplikt i samband med förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

I praktiken kan detta begränsa din möjlighet att få reda på om personuppgifter behandlas om dig och att få tillgång till dem.

Samtycken

Behandlingen av en del personuppgifter bygger på ditt samtycke. I sådana fall har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

Rätt att anföra klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att anföra klagomål över Advokatbyrå Kurre Ab:s behandling av dina personuppgifter till Dataombudsmannens byrå (www.tietosuoja.fi). Om du inte är bosatt i Finland kan du också anföra ett klagomål till tillsynsmyndigheten som övervakar efterlevnaden av dataskyddsförordningen i det land du är bosatt.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Advokatbyrå Kurre Ab använder sig inte av automatiskt beslutsfattande eller profilering.