Familje- och arvsrättsliga ärenden

Arvsrättsliga ärenden

Vi biträder i frågor som gäller bland annat arvskiften, bouppteckningar och testamenten.

Vi förrättar även arvskiften såsom av tingsrätten förordnad skiftesman och boutredningar såsom av tingsrätten förordnad boutredningsman.

Efter att en person har avlidit ska en bouppteckning förrättas. Arvsbeskattningen fastställs utifrån bouppteckningsinstrumentet, utöver det kan bouppteckningsinstrumentet även påverka ett flertal år senare – t.ex. då dödsboets egendom säljs.

Familjerättsliga ärenden

Vi biträder i frågor som gäller bland annat avvittringar (egendomsfördelning mellan före detta makar på grund av äktenskapsskillnad), äktenskapsförord och samboärenden.

Vi uppsätter intressebevakningsfullmakter.

Vi förrättar även skifte mellan före detta sambon som av tingsrätten förordnad skiftesman.

Genom att låta uppgöra en intressebevakningsfullmakt kan du själv påverka hur dina personliga angelägenheter sköts ifall du blir oförmögen att göra det – detta gäller såväl gammal som ung.