Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor tillämpas på de tjänster som erbjuds Advokatbyrå Kurre Ab:s klienter. Vid eventuella motstridigheter mellan dessa allmänna villkor och ett avtal om uppdrag som ingåtts med klienten gäller det sistnämnda.

Hantering av uppdrag: Klienten avtalar alltid om uppdraget med Advokatbyrå Kurre Ab och inte med någon enskild naturlig person. Advokatbyrå Kurre Ab:s ägare och personal har inget personligt ansvar gentemot klienten, om inte annat föreskrivs av tvingande lagstiftning.

Tjänster: I början av varje uppdrag avtalas vanligtvis om de tjänster som ingår i uppdraget samt om Advokatbyrå Kurre Ab:s roll i uppdraget. Omfattningen av tjänsterna kan därefter ändras, ökas eller minskas.

De juridiska tjänster som Advokatbyrå Kurre Ab erbjuder åt sina klienter är endast baserade på de fakta och anvisningar som erhållits i det aktuella uppdraget och ska inte användas för något annat ändamål.

Våra tjänster omfattar endast juridisk rådgivning som gäller Finland.

För att kunna ge ändamålsenlig juridisk rådgivning förutsätter vi att klienten har gett oss all relevant information som gäller uppdraget och att klienten upplyser oss om eventuella ändringar som gäller sådan information.

Arvoden och fakturering: Om annat inte har avtalats, bestäms våra arvoden på basis av nedlagd tid. En eventuell uppskattning av vårt arvode är alltid riktgivande och baserar sig på den information som var tillgänglig vid tidpunkten då uppskattningen gavs. Vi fakturerar med 10 minuters noggrannhet. Helhetsarvodet för ett uppdrag är dock alltid minst 62,00 €.

Fakturans betalningstid är 14 dagar. Vi debiterar dröjsmålsränta på försenade betalningar i enlighet med räntelagen.

Vid utebliven betalning driver vi in vår fordran själva eller vänder oss till tredje part.

Jäv: Vi utför alltid en intern jävskontroll innan vi tar emot ett uppdrag. Trots jävskontrollen kan det uppstå situationer där vi inte kan företräda klienten i ett pågående eller kommande uppdrag. I sådana situationer följer vi tillämpliga regler för advokatbyråer.

Identifiering av klienter: På grund av lagstiftning som avser förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism är vi skyldiga att:

  • identifiera våra klienter, klienters representanter och verkliga förmånstagare
  • utreda ursprunget till klintens medel (i vissa situationer)

Vi är skyldiga att avböja och avbryta uppdrag samt rapportera om dessa till myndigheter i enlighet med vad som stadgas i lag och Advokatförbundets regler.

Personuppgifter: Vi behandlar personuppgifter i enlighet med lagstiftning och i enlighet med vår policy.

Immateriella rättigheter och sekretess: Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som uppstår i samband med det uppdraget tillhör oss. Klienten har dock rätt att använda dessa för det ändamål som uppdraget avser.

Vi behandlar all information som ges till oss konfidentiellt och i enlighet med reglerna om god advokatsed.

Ansvarsbegränsning: Vi ansvarar inte för eventuell skada som uppkommer av att råd eller dokument som givits eller uppsatts åt klienten används för ett annat ändamål än vad de ursprungligen var avsedda för eller av annan än klienten.

Avslutande av uppdrag: Vi har rätt att avsluta uppdraget om klienten inte har betalat vår faktura på dess förfallodag.

I enlighet med regler som berör advokater kan vi i vissa fall ha rätt eller skyldighet att avstå från uppdraget. Avslutande av uppdraget på denna grund kan inte betraktas som ett kontraktsbrott.

I samband med att uppdraget avslutas är klienten skyldig att betala arvodet för de tjänster som vi tillhandahållit fram till att uppdraget avslutats.